Smluvní podmínky

 

 Obchodní podmínky internetového obchodu

www.1-gastro-shop.cz

I.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti UNIMA-FOOD s.r.o., se sídlem Lékořicová 232, Praha 10, PSČ 104 00, IČ 26213915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 80293 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), případně jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího, jenž je prodávajícím provozován na internetové adrese www.1-gastro-shop.cz, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti:

a) mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, přičemž kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku,
b) mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou při zabezpečování veřejných potřeb (dále jen „kupující podnikatel“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), přičemž kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku.

1.1. Označení kupujícího. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující.

1.2. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

 

 

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

III.

 Registrace kupujícího

3.1. Vytvoření uživatelského účtu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

3.2. Údaje kupujícího. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, které je povinen při jakékoliv jejich změně bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

3.3. Zabezpečení. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

3.4. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může kdykoliv bez uvedení důvodu a bez náhrady zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu unimafood@seznam.cz.

3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

 

IV.

Nákupní řád

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailovou adresu, telefonické spojení, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

 a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz po registraci a přihlášení pod svým uživatelským jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

 b. Telefonicky na mobilním tel.č. 607 856 930 nebo na tel.272 680 669 v pracovní dny od 7:00 do 17:00.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky na telefonním čísle 272 680 669 nebo 607 856 930 nebo elektronicky na emailovou adresu unimafood@seznam.cz.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornování objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce   4.4. tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

 

V.

Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího tzn. Před Skalkami I č.5, Praha 10 - Záběhlice, kde prodávající předá zboží dopravci  (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

 

VI.

Ceny a platby

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH (daň z přidané hodnoty) v zákonné sazbě.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku Podmínky doručení.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

 a. dobírkou - hotově řidiči dopravce (PPL, Česká pošta, Top Trans) při předání zboží

 b. platbou bezhotovostní –

     převodem na účet č. účtu: 1002722351/2700 – vedený u společnosti UniCredit Bank

     IBAN: CZ6527000000001002722351, SWIFT:BACXCZPP

     var. symbol: číslo vaší zálohové faktury

Důležité upozornění: V případě platby předem se expediční doba začíná počítat až od skutečného přijetí platby.

 6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

 6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená ve webové stránce obchodu a posléze v objednávce zjevně nižší, než obvyklá cena stejného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v psaní nebo v počtech či z důvodu technické chyby na straně prodávajícího), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky. Jedná se o kupní smlouvu uzavřenou v rozporu s dobrými mravy, která je od počátku absolutně neplatná. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat.

6.7. Smluvní pokuta - Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

6.8. Recyklační poplatky - Pro případ, že nákup zboží je zatížen tzv. recyklačním poplatkem,  je součástí ceny zboží.

 

VII.

Dodací lhůty

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se o tom kupujícího informovat v nejkratší možné době a dohodnout s ním termín dodání zboží. Dodací lhůty se dále řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy, což je cca  2 (dva) dny od expedice. Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (třech) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru, kdy zboží může vyzvednout.

7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru.

7.4. Důvodem pro překročení expediční lhůty může dále být:

a, dodavatel dodá omylem jiné než vyžádané zboží

b, vada na zboží, kterou jsme odhalili před expedicí zboží

c, u dodací lhůty muže dojít k časovému posunu, v případě, kdy bez zavinění www.1-gastro-shop.cz dojde k výprodeji skladových zásob.

 

VIII.

Pojištění

 Zboží je po celou dobu přepravy pojištěno.

 

IX.

Výhrada vlastnictví a nebezpečí škody

9.1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

9.2. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

 

X.

Právo kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14 (čtrnáctého) dne od převzetí zboží. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím úhradu účelně vynaložených nákladů na přepravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení. Při odstoupení od kupní smlouvy nás kontaktujte e-mailem na unimafood@seznam.cz.

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

UNIMA-FOOD s.r.o.

Lékořicová 232

104 00  Praha 10 - Křeslice

Podmínky pro vrácení peněz:

1. Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Máte právo zboží rozbalit a vyzkoušet.

2. Vracíme vám pouze peníze za zboží plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodávajícího ke kupujícímu spotřebiteli. Nehradíme náklady vzniklé dopravou zboží od kupujícího spotřebitele k prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

 

 XI.

Odpovědnost za shodu zboží s kupní smlouvou

11.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad. Zboží je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže a) má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím nebo výrobcem nebo jakost a užitné vlastnosti, které lze na základě zveřejněné reklamy na zboží očekávat, popř. jakost a užitné vlastnosti u takového druhu zboží obvyklé, b) odpovídá požadavkům právních předpisů, c) je dodáno v odpovídajícím množství, d) má odpovídající míry nebo hmotnost a e) odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se obvykle používá.

11.2. Má-li zboží při převzetí kupujícím vady spočívající v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě. V takovém případě má kupující právo a) na výměnu nebo opravu zboží a není-li výměna či oprava zboží možná b) na přiměřenou slevu z věci nebo c) od smlouvy odstoupit.

11.3. Za rozpor s kupní smlouvou existující při převzetí zboží se považuje i rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

XII.

Ochrana osobních údajů

12.1. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

12.2. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.

12.3. Tyto osobní údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou osob dopravujících zboží, aby bylo možné objednané zboží doručit.

12.4. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

12.5. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu v osobních údajů kupujícího.

 

 XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového obchodu www.1-gastro-shop.cz mezi prodávajícím a kupujícím.

13.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 16. února 2015. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.